نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهای آزاد-چشم انداز

آموزشهای آزاد-چشم انداز


  • توسعه دوره‌های آموزشی مهارت پایه و شغل محور
  • توسعه دوره‌های آموزشی با همکاری مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی
  • تمرکز بر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز برای توسعه منابع انسانی بخش علم،‌ فناوری و کارآفرینی کشور
  • ارایه خدمات آموزشی جامع به سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی (شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی)
  • رعایت استانداردهای آموزشی و حرفه‌ای