نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش-تلفن

آموزش-تلفن


 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فریال افشار کارشناس مسئول   3189  
فرزانه تورانی کارشناس آموزش (گروه‌های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست   3198  
نگین نیک اقبال کارشناس آموزش (گروه مهندسی محیط زیست)   3198