آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

انتخاب کتاب جناب آقای دکتر مثنوی دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط بعنوان کتاب سال

انتخاب کتاب جناب آقای دکتر مثنوی دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط بعنوان کتاب سال


با افتخار کتاب  " شناخت و تحلیل سایت" نوشته جیمز آلاگرو و ترجمه مشترک دکتر محمد‌رضا مثنوی و مهندس مهدی فتحی 

در بیست وسومین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی، انتشارات دانشگاه تهران برگزیده شد که بدینوسیله این موفقیت بزرگ را به ایشان تبریک گفته و  توفیق روزافزون برای ایشان در تمامی مراحل زندگی مسئلت داریم.