نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن زیستا-اهداف

انجمن زیستا-اهداف


تلاش برای توانمندسازی دانشجویان از طریق فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و ارتباط با صنعت و جامعه، به منظور دستیابی به مدیریت محیط زیستی بهتر در سطح جامعه.