نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی-گروه برنامه ریزی

انجمن علمی-گروه برنامه ریزی


 

 

انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ایران

عضو موسس و نائب رئیس: دکتر حسن هویدی

دبیر انجمن: آقای دکتر سعید گیوه چی