نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انفورماتیک-تلفن

انفورماتیک-تلفن


انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمدحسین نیک سخن رئیس بخش انفورماتیک   3578  
لیدا انصاری کارشناس   3168  
محمد مهدی لطفی کارشناس   3167  
نگین نیک اقبال کارشناس   3168