آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دستورالعمل

اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دستورالعمل


اعلام اولویت‌های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دستورالعمل حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری 

 

اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل حمایت از پایان نامه و رساله دکترا

فرم شماره1: پیشنهاد موضوعات خارج از فهرست پژوهشی

فرم شماره2: درخواست همکاری پژوهشی