نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی دعوت به عضویت در انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

آگهی دعوت به عضویت در انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست


طبق مجوز شماره  190638/3  مورخ   16/10/1393  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدینوسیله از کلیه متخصصین و کارشناسان به عضویت در این انجمن، دعوت بعمل می آید تا فرم درخواست عضویت را دریافت و تقاضای تکمیل شده خود را به پست الکترونیکی hseme@ut.ac.ir  ارسال نمایند.

فایل های پیوست: