آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست

جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی سرپرست محترم دانشگاه تهران باتفاق هیات همراه بمناسبت روز معلم مورخ 14/2/93 بازدید نمودند .ضمنا ایشان در شورای عمومی دانشکده که بمناسبت روز معلم در سالن شورای دانشکده برگزار شده بود شرکت کردند.

آدرس کوتاه :