- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

برآورد میزان آب مصرفی و بهینه سازی منابع تامین آب در مغارهای نمکی (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 12:30)

نام دانشجو:  حامد شهیدی نیا

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش منابع آب    

عنوان پایان نامه: برآورد میزان آب مصرفی و بهینه سازی منابع تامین آب در مغارهای نمکی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر محمدحسین نیک سخن و جناب آقای دکتر حسن قاسم زاده 

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/7/10 ساعت 12:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو