تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی اثرات رشد کالبدی شهر در سرزمین کوهستانی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین و ارائه راهکارهای مدیریت محیط زیست مطالعه موردی: منطقه شهری سنقر (دوشنبه 98/11/21 ساعت 11:30)

بررسی اثرات رشد کالبدی شهر در سرزمین کوهستانی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین و ارائه راهکارهای مدیریت محیط زیست مطالعه موردی: منطقه شهری سنقر (دوشنبه 98/11/21 ساعت 11:30)


نام دانشجو: نساء انفرادی

رشته تحصیلی: مدیریت محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات رشد کالبدی شهر در سرزمین کوهستانی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین و ارائه راهکارهای مدیریت محیط زیست  مطالعه موردی: منطقه شهری سنقر

استاد راهنما: دکتر لعبت زبردست – دکتر احمدرضا یاوری

استاد مشاور: ------------------

تاریخ دفاع: دوشنبه 98/11/21 ساعت 11:30

محل دفاع: دانشکده محیط زیست