- یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاثیر فتوکاتالیست ها برحذف آلاینده های هوا (منوکسید کربن- دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیترژن)(یکشنبه 97/12/5 ساعت 12)

نام دانشجو:  محدثه سادات فاطمی عقدا

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فتوکاتالیست ها برحذف آلاینده های هوا (منوکسید کربن- دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیترژن)

اساتید راهنما:   دکتر پرداختی- دکتر میرمحمدی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: یکشنبه 97/12/5 ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو