- پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان و دانش آموزان در زمینه تفکیک پسماند. مطالعه موردی: دبستان آزادی منطقه 15 (یکشنبه 1397/10/23 ساعت 11)

نام دانشجو:  الهام صارمی 

رشته تحصیلی:  محیط زیست گرایش آموزش

عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان و دانش آموزان در زمینه تفکیک پسماند. مطالعه موردی: دبستان آزادی منطقه 15

اساتید راهنما:   دکتر نصرآبادی

استاد مشاور:  دکتر امیری

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/10/23  ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو