- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی شیمیایی فیزیکی و مدلسازی توازن جرم برای تعیین ماهیت و منابع عمده طوفان های گرد و غبار ورودی به شهر یزد (یکشنبه 1398/2/8 ساعت 15)

 

نام دانشجو: فاطمه کاظم پور

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا

عنوان پایان نامه: بررسی شیمیایی فیزیکی و مدلسازی توازن جرم برای تعیین ماهیت و منابع عمده طوفان های گرد و غبار ورودی به شهر یزد

اساتید راهنما: دکتر شفیع پور – دکتر میرمحمدی

استاد مشاور: دکتر اشرفی – دکتر میرزاده

تاریخ دفاع: یکشنبه 1398/2/8 ساعت 15

محل دفاع: سالن کنفرانس ساختمان شماره یک