- دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی میزان جذب فلزات سنگین در گیاهان کاهو و کرفس و تاثیر بر روی آب های زیرزمینی (یکشنبه 1397/7/8 ساعت 16)

نام دانشجو:  ابوالفضل عباسی

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش منابع آب

عنوان پایان نامه: بررسی میزان جذب فلزات سنگین در گیاهان کاهو و کرفس و تاثیر بر روی آب های زیرزمینی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتراکبر باغوند و جناب آقای دکتر تورج نصرآبادی

استاد مشاور: __________

تاریخ دفاع:  یکشنبه 1397/7/8  ساعت 16

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس