- پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی وضع موجود و ارتقاء دانش پرسنل مراکز درمانی در مورد تفکیک پسماند بیمارستانی. مطالعه موردی: بیمارستان لاله (یکشنبه 1397/10/23 ساعت 10)

نام دانشجو: مرضیه چنگانی

رشته تحصیلی:  محیط زیست گرایش آموزش

عنوان پایان نامه: بررسی وضع موجود و ارتقاء دانش پرسنل مراکز درمانی در مورد تفکیک پسماند بیمارستانی. مطالعه موردی: بیمارستان لاله

اساتید راهنما:   دکتر نصرآبادی

استاد مشاور:  دکتر دریابیگی زند

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/10/23 ساعت 10

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو