- یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی و ارائه سیستم بهینه مدیریت پسماندهای ساختمانی در ایران با روش AHP (چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 15)

نام دانشجو:  رامبرزین حاجی علیخانی

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: بررسی و ارائه سیستم بهینه مدیریت پسماندهای ساختمانی در ایران با روش AHP

اساتید راهنما: دکتر غضبان

استاد مشاور: دکتر امیدوار

تاریخ دفاع: چهارشنبه  1397/11/3 ساعت 15

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو