- پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی و انتخاب روش بهینه حذف مونواکسید کربن و صنعت آلومینیوم (چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 11:30)

نام دانشجو:  فائزه کرم سروری 

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست_ گرایش آلودگی هوا

عنوان پایان نامه: بررسی و انتخاب روش بهینه حذف مونواکسید کربن و صنعت آلومینیوم

اساتید راهنما:   دکتر میرمحمدی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 11:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو