- شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی کارایی نانو ذره تنگستن در حذف رنگ و COD از فاضلاب رنگسازی (دوشنبه 1397/7/25 ساعت 12)

نام دانشجو:  ساجده سمیعی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی نانو ذره تنگستن در حذف رنگ و COD از فاضلاب رنگسازی

اساتید راهنما:   سرکار خانم دکتر تکتم شهریاری  

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید بغدادی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/25 ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو