- دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی کارایی نانو ذره مغناطیسی اکسید آهن همراه با سیلسیم کاربیددر تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو سازی (شنبه 1397/11/6 ساعت 13)

نام دانشجو:  سحر گودرزی   

رشته تحصیلی:  علوم محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی نانو ذره مغناطیسی اکسید آهن همراه با سیلسیم کاربیددر تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو سازی

اساتید راهنما:   دکتر شهریاری- دکتر پرداختی

استاد مشاور:  دکتر گیتی پور

تاریخ دفاع: شنبه 1397/11/6 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو