- دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی گزینه های مختلف تردد و آلودگی هوای ناشی از آن در پل صدر به روش MCDM (چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 13)

نام دانشجو:  ترکان علیسلطانی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست  – گرایش آلودگی هوا 

عنوان پایان نامه: بررسی گزینه های مختلف تردد و آلودگی هوای ناشی از آن در پل صدر به روش MCDM

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر مجید شفیع پور و جناب آقای دکتر  خسرو اشرفی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر میقات حبیبیان

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/7/11  ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره یک