نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه جامع تحیقات-گروه برنامه ریزی

برنامه جامع تحیقات-گروه برنامه ریزی


 

دکتر محمد جواد امیری

ارزیابی توان محیط زیست در انواع کاربری ها (صنعتی، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، حفاظتی، بیابانی و ...)

 

دکتر حمیدرضا جعفری

-

 

دکتر علی دیابیگی زند

مدیریت و کنترل آلاینده‌های محیط زیست بر مبنای نیازهای اکولوژیک و حفظ محیط زیست 

 

دکتر لعبت زبردست

برنامه ریزی و آموزش محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار

 

دکتر اسماعیل صالحی

برنامه ریزی محیط زیست شهری و پیشگیری از سوانح

 

دکتر شهرزاد فریادی

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محیط زیست محلات، شهرها و مناطق شهری

 

دکتر سعید کریمی

ارزیابی و مدیریت ریسک و اثرات در بهداشت ایمنی و محیط زیست

 

دکتر سعید گیوه چی

برنامه ریزی به منظور مدیریت سوانح، اضطرار، بحرانهای طبیعی و انسان ساخت

 

مهندس محمد مشاری

-

 

دکتر بهرام ملک محمدی

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های منابع آب

 

دکتر تورج نصرآبادی

-

 

دکتر احمد نوحه گر

-

 

دکتر احمدرضا یاوری

اکولوژی سیمای سرزمین