اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

برنامه درسی نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93

برنامه درسی نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93 به تفکیک رشته ها در صفحه آموزش قسمت برنامه درسی قابل مشاهده است.