آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

برنامه پایش سلامت ورودیهای 95-94

برنامه پایش سلامت ورودیهای 95-94


قابل توجه دانشجویان محترم جدید الورود کارشناسی ارشد و دکتری94 :

انجام پایش سلامت برای کلیه دانشجویان جدید الورود 94 در زمان و تاریخ معین شده و همچنین ارائه برگه سلامت به امور دانشجویی دانشکده  الزامی می باشد؛

در غیر اینصورت آموزش از ارائه کارت دانشجویی به دانشجویانی که برکه سلامت ارائه نداده باشند معذور است.                                                                                                                                                    

زمان و مکان انجام پایش سلامت دانشکده محیط زیست:

خانم ها: چهارشنبه 8/7/94 ساعت 10 صبح

آقایان: سه شنبه 14/7/94 ساعت 15 بعداظهر

مکان: تهران - خیابان 16 آذر-  بعد از کوچه ادوارد براون باشگاه دانشجویان

امور دانشجویی دانشکده محیط زیست  

 

برنامه پایش سلامت دانشگاه تهران