نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی

برنامه کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی


برنامه کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی

      

    

دوشنبه

08/10/93

دوشنبه

15/10/93

 یکشنبه

21/10/93

یکشنبه

28/10/93

ساعت

11 الی 13

 

آشنایی با پایگاه taylor & francesr,   و نحوه جستجو در آن

 

 

(آشنایی با پایگاه Proquest و نحوه جستجو در آن)

 

 

ساعت

12 الی 13

 آشنایی با پایگاه wiley, و نحوه جستجو در آن)

 

 

 

آشنایی با پایگاه Springer  و نحوه جستجو در آن) 

 

 توضیحات:                                            

به تمام شرکت کنندگان گواهی شرکت در گارگاه تقدیم میگردد.

شرکت در این کلاس ها محدودیتی برای دانشجویان آزاد ندارد.

محل برگزاری کلاس ها در کتابخانه مرکزی می باشد.

جهت ثبت نام:  با شماره تلفن 61113224 خانم ساجدی