آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دانشکده محیط زیست

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دانشکده محیط زیستمناسبت فرارسیدن هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش و در استای تحقق اهداف ورزش فوق برنامه‌ی دانشکده،مبنی بربهبود کیفیت زندگی و افزایش شادی و نشاط دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی، در روز سه شنبه 21/7/94 یکدوره مسابقات ورزشی در سه رشته در سه ورزشی شامل دارت،پینگ پنگ روی میزو فوتبالدستی در سطح دانشجویان،کارکنان و اعضائ محترم هیات علمی برگزار شد.لذا نتاپج برگزاری مسابقات بشرح ذیل اعلام می شود.

رشته دارت :

نفراول اقای علی سعیدی دانشجو

نفر دوم اقای امیدکوه شکن دانشجو

نفر سوم اقای عباس نجفی دانشجو

رشته انفرادی پینگ پنگ

نفر اول اقای زارعی دانشجو

نفر دوم اقای نجفی دانشجو

نفر سوم اقای مجتبی شاکر یاری دانشجو

رشته تیمی فوتبا ل دستی

نفرات اول اقایان اکبر ساسانی و ایرج حمایتی کارمند

نفرات دوم اقایان شایان شفیع خانی و مهرداد رحِیمی دانشجو

نفرات سوم اقایان مجتبی شاکریاری و محمد نیک رفتار دانشجو

رشته تیمی فوتبالد ستی خواهران

خانم ها شهنازی و یحیی پور