- دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بهسازی اکولوژیک منظر پردیس مرکزی دانشگاه تهران در راستای برنامه دانشگاه سبز (دوشنبه 1397/7/9 ساعت 11)

نام دانشجو:  سعید رحمتی  

رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست 

عنوان پایان نامه: بهسازی اکولوژیک منظر پردیس مرکزی دانشگاه تهران در راستای برنامه دانشگاه سبز

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر مثنوی

استاد مشاور: _____________

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/9 ساعت 11

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس