- جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

تاثیر توفان های گرد و غباری بر بارندگی در منطقه ایران بوسیله ی مدل WRF-CHEM (چهارشنبه 1397/12/22 ساعت 11:30)

نام دانشجو: مستوره عامری 

رشته تحصیلی: 

عنوان پایان نامه: تاثیر توفان های گرد و غباری بر بارندگی در منطقه ایران بوسیله ی مدل WRF-CHEM

اساتید راهنما: دکتر خسرو اشرفی

استاد مشاور: دکتر سرمد قادر

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/12/22 ساعت 11:30

محل دفاع: دانشکده محیط زیست