نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تالیفات اعضای هیات علمی

تالیفات اعضای هیات علمی


 

نام کتاب

ترجمه-تالیف

پدید آورنده

انتشارات

1

ارزیابی صحت داده های دورسنجی اصول و روشها

ترجمه

دکتر امیرهوشنگ احسانی

دانشگاه تهران

2

علوم زمین با MATLAB

ترجمه

دکتر امیرهوشنگ احسانی

دانشگاه تهران

3

استوکستیک هیدرولوژی

سایر

دکتر مجتبی اردستانی

دانشگاه تهران

4

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه (دو جلدی)

سایر

دکتر مجتبی اردستانی

دانشگاه تهران

5

ایمن سازی در برابر زلزله

ترجمه

دکتر بابک امیدوار

دانشگاه تهران

6

کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست

تالیف

دکتر محمد جواد امیری

کیاجور

7

تحلیل برنامه تغییر ساعت رسمی کشور و حوادث شغلی

تالیف

دکتر محمد جواد امیری

خسروی

8

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

ترجمه

دکتر محمد جواد امیری

سازمان دهیاریها وشهرداریها

9

Research studies on Tourism and environment (Chapter 18. ECOTOURISM CAPABILITY IN SENSITIVE WETLAND CONSERVATION, CASE STUDY: CHEQAKHOR WETLAND, CENTRAL IRAN)

سایر

دکتر هما ایرانی بهبهانی

NOVA

10

باغ ایرانی

تالیف

دکتر هما ایرانی بهبهانی

روزنامه همشهری

11

معماری باغ منظر: تداوم گسستگی نوآوری در گذمعماری باغ منظر: تداوم گسستگی نوآوری در گذر از رنسانس تا جنبش منطق گرای قرن بیستمر از رنسانس تا جنبش منطق گرای قرن بیستم

تالیف

دکتر هما ایرانی بهبهانی

دانشگاه تهران

12

Ionic Liquids: Applications and Perspectives

تالیف

دکتر مجید بغدادی

INTECH

13

طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب

ترجمه

دکتر علی ترابیان

دانشگاه تهران

14

مدلسازی کیفی آب‌های سطحی: سینتیک، ثابت ها و نرخ‌ها

ترجمه

دکتر علی ترابیان

دانشگاه تهران

15

تصفیه لجن فاضلاب

ترجمه

دکتر علی ترابیان

دانشگاه تهران

16

مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده

ترجمه

دکتر حمیدرضا جعفری-دکتر هویدی

جهاد دانشگاهی

17

GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی

ترجمه

دکتر حمیدرضا جعفری

خانیران

18

مدیریت پسماند های الکترونی

تالیف

دکتر حمیدرضا جعفری

دانشگاه تهران

19

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ترجمه

دکتر حمیدرضا جعفری

دانشگاه تهران

20

مدیریت پروژه

تالیف

دکتر حمیدرضا جعفری

خانیران

21

مدیریت سوانح

ترجمه

دکتر حمیدرضا جعفری

دانشگاه تهران

22

اکولوژی، ادراک و سیمای سرزمین (ارتباط سیستم‌های طبیعی و اجتماعی)

ترجمه

دکتر حمیدرضا جعفری

آیلار

23

راهنمای پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از کشتی ها بر اساس ضمیمه های 2 و 5 کنوانسیون مارپل

تالیف

دکتر ناصر حاجی زاده

وزارت راه و شهرسازی پژوهشکده حمل و نقل

24

Ecotourism Capability in Sensitive Wetland Conservation Case Study: Cheqakhor Wetland Central

تالیف

دکتر حسن دارابی

NOVA

25

Research studies on Tourism and environment (Chapter 18. ECOTOURISM CAPABILITY IN SENSITIVE WETLAND CONSERVATION, CASE STUDY: CHEQAKHOR WETLAND, CENTRAL IRAN)

سایر

دکتر حسن دارابی

NOVA

26

Participation in Natural Disaster Reconstruction, Lessons from Iran

تالیف

دکتر حسن دارابی

 

27

اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

سیمای دانش

28

مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری

ترجمه

دکتر اسماعیل صالحی

دانشگاه هنر

29

نقش مدیریت شهری در برنامه ریزی و مدیریت امنیت

سایر

دکتر اسماعیل صالحی

جهاد دانشگاهی

30

روش تحقیق در علوم محیط زیست و کاربرد آن

ترجمه

دکتر اسماعیل صالحی

دانشگاه تهران

31

اداره امور شهرهای جدید (جلد اول، مدیریت ساخت)

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

32

نقش مدیریت شهری در مدیریت سوانح طبیعی

 

سایر

دکتر اسماعیل صالحی

سازمان دهیاریها وشهرداریها

33

اداره امور شهرهای جدید (جلد دوم، مدیریت بهره برداری)

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

34

ک‍ت‍اب‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ شهرسازی و معماری استان‌های کشور :مج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ علمی و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ استان‌های کشور

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

مرکز مطالعاتی وزارت مسکن

35

مقدمه ای برشناخت ردپاها در برنامه ریزی محیط زیست

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

آوای قلم

36

ویزگیهای محیطی فضاهای شهری امن

تالیف

دکتر اسماعیل صالحی

مرکز مطالعاتی شهرسازی ومعماری

37

مقدمه ای بر اقتصاد اکولوژیکی (بوم شناختی)

ترجمه

دکتر اسماعیل صالحی

دانشگاه تهران

38

مدیریت پسماندهای روستایی

تدوین

دکتر محمد علی عبدلی

پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور

39

طرح جامع بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری کشور

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

40

مدیریت پسماند خطرناک

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

دانشگاه تهران

41

بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری-دفن بهداشتی و کمپوست(کود آلی(

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

42

انرژی و محیط زیست

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

وزارت نیرو

43

خاکچال مهندسی پسماند

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

دانشگاه تهران

44

دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری در جهان

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

45

ورمی کمپوست (طراحی ساخت و اجرا(

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

دانشگاه تهران

46

بازیافت مواد زاید جامد شهری

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

دانشگاه تهران

47

پتانسیل و فناوری تولید انرژی از زیست توده در مناطق روستایی

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور

48

اثرات توسعه تکنولوژی انرژی بر زیست بوم

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

مرکز مطالعات انرژی ایران

 

49

کمپوست (اصول مهندسی و مباحث طراحی(

تالیف

دکتر محمد علی عبدلی

دانشگاه تهران

50

راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری

سایر

دکتر علی اکبر عظیمی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

51

آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی

تالیف

دکتر علی اکبر عظیمی

وزارت نیرو

52

کنترل بو در تاسیسات فاضلاب شهری

تالیف

دکتر علی اکبر عظیمی

غاشیه

53

Petroleum Geology of the Persian Gulf

تالیف

دکتر فریدون غضبان

دانشگاه تهران

54

ایمن سازی در برابر زلزله

ترجمه

دکتر فریدون غضبان

دانشگاه تهران

55

زمین شناسی زیست محیطی

تالیف

دکتر فریدون غضبان

دانشگاه تهران

56

Research Studies on Tourism and Environment (Chapter 1. APPLICATION OF ULTRASONIC WAVE IRRADIATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EMPHASIS ON COST BENEFIT IN DAIRY WASTEWATER TREATMENT PLANTS)

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

Nova

57

مدیریت زیست محیطی نیروگاه ها

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

سازمان بهره‌وری انرژی ایران

58

عایق های حرارتی

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

سازمان بهره‌وری انرژی ایران

59

راهبردهای مدیریت محیط زیست شهری

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

نشر تالاب

60

انرژی و محیط زیست

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

وزارت نیرو

61

بهره وری انرژی در دیگ های بخار

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

وزارت نیرو

62

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران (سیاست ها و چالش ها)

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

شهرداری تهران

63

ژئوشیمی زیست محیطی

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

کاوش قلم

64

مدیریت استراتژیک در محیط زیست

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

کاوش قلم

65

مدیریت انرژی در ساختمان

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

سازمان بهره‌وری انرژی ایران

66

اقیانوس شناسی

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

وزارت نیرو

 

67

مکانسیم توسعه پاک در مدیریت انرژی

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

68

استاندارد بین المللی ارزیابی عملکرد محیط زیستی

ترجمه

دکتر سعید کریمی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

69

برنامه ریزی شهری به منظور پیشگیری و کاهش اثر سوانح

تالیف

دکتر سعید گیوه چی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

70

سیستمهای ارتباطی و اطلاع رسانی در سوانح

تالیف

دکتر سعید گیوه چی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

71

آتش سوزیها و روشهای پیشگیری و کنترل آن

تالیف

دکتر سعید گیوه چی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

72

سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک(هوایی، زمینی و دریایی)

تالیف

دکتر سعید گیوه چی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

73

سوانح صنعتی و کارگاهی

تالیف

دکتر سعید گیوه چی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

74

سیستم مدیریت ریسک خستگی

تالیف

دکتر سعید گیوه چی-دکتر هویدی

خانیران

75

Sustainable Urban forms Planning and Desig Strategies the compact city urban sprawl and mixed use development in theory

تالیف

دکتر محمدرضا مثنوی

LAP-Lambert Academic Publishing

76

Achieving Sustainable Urban Form (Pages: 64-74)

تالیف

دکتر محمدرضا مثنوی

United Kingdom

77

تحلیل سایت: رویکرد زمینه گرا در برنامه ریزی پایدار زمین و طراحی سایت

ترجمه

دکتر محمدرضا مثنوی

دانشگاه تهران

78

عناصر طراحی بصری در منظر

ترجمه

دکتر محمدرضا مثنوی

دانشگاه تهران

79

زیبایی شناسی محیط زیست: نظریه ها، سیاست ها و برنامه ریزی

ترجمه

دکتر محمدرضا مثنوی

جهاد دانشگاهی مشهد

80

معماری سبز

ترجمه

دکتر محمدرضا مثنوی

جهاد دانشگاهی مشهد

81

Research Studies on Tourism and Environment (Chapter 1. APPLICATION OF ULTRASONIC WAVE IRRADIATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EMPHASIS ON COST BENEFIT IN DAIRY WASTEWATER TREATMENT PLANTS)

سایر

دکتر ناصر مهردادی

NOVA

82

تالابها و اهمیت حفاظت از ان

سایر

دکتر ناصر مهردادی

روجین مهر

83

مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب ها برای آبیاری

تالیف

دکتر ناصر مهردادی

کمیته ملی آبیاری و زهکشی

84

مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری-بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در حفاظت و توسعه پارک های جنگلی تهران

تالیف

دکتر ناصر مهردادی

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (شهرداری تهران)

85

آب مظهر زندگی

تالیف

دکتر ناصر مهردادی

محامد

86

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران سیاستها و چالشها

سایر

دکتر ناصر مهردادی

شهرداری تهران

87

کاربرد سیستم انتشار امواج اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب

تالیف

دکتر ناصر مهردادی

دانشگاه تهران

88

تحلیل کمردرد شغلی و اختلال در عملکرد

تالیف

دکتر ناصر مهردادی

خسروی

89

شیمی تجزیه (مبانی شیمی تجزیه، جلد اول)

ترجمه

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خانیران

90

شیمی تجزیه (اصول الکتروشیمی، جلد دوم)

ترجمه

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خانیران

91

کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست

تالیف

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

کیاجور

92

مقدمه‌ای بر تصفیه بی‌هوازی پساب های صنعتی: راهنمایی جهت آشنایی با تصفیه بی‌هوازی پساب و کاربرد عملی آن در صنعت

سایر

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

93

مفاهیم و پیامدهای تغییر آب و هوا با مروری بر ملاحظات پروتکل کیوتو

تالیف

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

دانشگاه تهران

94

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

ترجمه

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خانیران

 

 

95

شیمی آلی (جلد اول)

ترجمه

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

دانشگاه آزاد اسلامی

96

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست-آب و فاضلاب: انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی و اصطلاحات

تالیف

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خانیران

97

تحلیل کمردرد شغلی و اختلال در عملکرد

تالیف

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خسروی

98

تحلیل برنامه تغییر ساعت رسمی کشور و حوادث شغلی

تالیف

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خسروی

99

شیمی تجزیه (اصول تجزیه دستگاهی، جلد سوم)

ترجمه

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی-دکتر هویدی

خانیران

100

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی

تالیف

دکتر تورج نصرآبادی

آوای قلم

101

مدیریت سوانح طبیعی

سایر

دکتر مهرداد نظریها

ناخدا

102

مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی

ترجمه

دکتر علیرضا نورپور

دانشگاه علم و صنعت

103

مقدمه ای بر استاتیک

تالیف

دکتر علیرضا نورپور

دانشگاه علم و صنعت

104

تکنولوژی مولد قدرت : رشته مکانیک خودرو

تالیف

دکتر علیرضا نورپور

 

105

موتورهای احتراق داخلی از دیدگاه علوم حرارتی

ترجمه

دکتر علیرضا نورپور

دانشگاه علم و صنعت

106

فیزیک الکتریسیته مغناطیس

تالیف

دکتر علیرضا نورپور

جهاد دانشگاهی

107

مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار

تالیف

دکتر حسن هویدی

خانیران

108

اصول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

تالیف

دکتر حسن هویدی

خانیران

109

شناخت پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست

تالیف

دکتر حسن هویدی

خانیران

 

110

ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری

سایر

دکتر حسن هویدی

آوای قلم

111

مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی

تالیف

دکتر حسن هویدی

خانیران

112

توسعه پایدار: اقتصاد و ساز و کارها

ترجمه

دکتر احمدرضا یاوری

دانشگاه تهران

113

سرزمین ایران سرزمینی حاصل کوه و کویر

تالیف

دکتر احمدرضا یاوری

سازمان ملل متحد دفتر عمران