- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تثبیت و جامدسازی رسوبات تبخیر پسماندهای نیروگاه بوشهر و بهینه سازی فرمولاسیون (چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 14)

نام دانشجو:  فائزه اسکندری   

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست -گرایش پسماند

عنوان پایان نامه: تثبیت و جامدسازی رسوبات تبخیر پسماندهای نیروگاه بوشهر و بهینه سازی فرمولاسیون

اساتید راهنما: دکتر عبدلی - دکتر بغدادی

استاد مشاور: دکتر امیدوار

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 14

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو