- دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تحلیل خسارت کسب و کارهای کوچک و متوسط در اثر زلزله و ارائه راهکارهای بهینه احیای آن (دوشنبه 1397/7/9 ساعت 13)

نام دانشجو:  کیانا صمدی 

رشته تحصیلی:  مدیریت در سوانح طبیعی  

عنوان پایان نامه: تحلیل خسارت کسب و کارهای کوچک و متوسط در اثر زلزله و ارائه راهکارهای بهینه احیای آن

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر بابک امیدوار و جناب آقای دکتر  اسماعیل صالحی

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/9 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو