- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین استراتژی بهینه احیای زیرساختهای شهری پس از زلزله با تاکید بر افزایش بازگشت پذیری (یکشنبه 1397/7/8 ساعت 14)

نام دانشجو:   احسان جعفری

رشته تحصیلی:  رشته مدیریت در سوانح طبیعی

عنوان پایان نامه: تدوین استراتژی بهینه احیای زیرساختهای شهری پس از زلزله با تاکید بر افزایش بازگشت پذیری

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر بابک امیدوار و جناب آقای دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور: ___________

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/7/8  ساعت 14

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس