- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین الگوی مشارکت محلی در مدیریت طبیعت گردی پایدار در منطقه حفاظت شده جهان نما (یکشنبه 97/7/8 ساعت 9)

نام دانشجو:   محمد عباسی محمدآبادی

رشته تحصیلی:  برنامه ریزی_ گرایش مدیریت

عنوان پایان نامه:  تدوین الگوی مشارکت محلی در مدیریت طبیعت گردی پایدار در منطقه حفاظت شده جهان نما 

اساتید راهنما:   خانم دکتر لعبت زبردست - جناب آقای دکتر حمیدرضا جعفری

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مزدک دربیکی

تاریخ دفاع:  یکشنبه 97/7/8 ساعت 9

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس