تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 173 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 7

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین مدل مفهومی سیاست محیط زیستی صنایع نفت و گاز در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: اقلیم کردستان)(دوشنبه 1397/12/20 ساعت 8:30)

تدوین مدل مفهومی سیاست محیط زیستی صنایع نفت و گاز در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: اقلیم کردستان)(دوشنبه 1397/12/20 ساعت 8:30)


نام دانشجو:  کوشش عثمان سلیمان

رشته تحصیلی: برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

عنوان رساله: تدوین مدل مفهومی سیاست محیط زیستی صنایع نفت و گاز در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: اقلیم کردستان)

اساتید راهنما: دکتر جعفری

تاریخ دفاع: دوشنبه  1397/12/20 ساعت 8:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس-کنار دفتر ریاست دانشکده