تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 166 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 7

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین مدل یکپارچه و بهینه سیستم زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم (شنبه 1398/2/7 ساعت 13)

نام دانشجو:  نگین بینش

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست- گرایش منابع آب

عنوان رساله دکتری: تدوین مدل یکپارچه و بهینه سیستم زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم

اساتید راهنما:   دکتر نیک سخن – دکتر سارنگ

استاد مشاور: --------------

تاریخ دفاع: شنبه 1398/2/7 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو