- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین معیارهای اخلاق محیط زیست و ارزیابی آن در تحقق اهداف آموزش برای توسعه پایدار (یکشنبه 1397/11/24 ساعت 1)

نام دانشجو: فاطمه زاهدی 
رشته تحصیلی: محیط زیست- گرایش آموزش
عنوان پایان نامه: تدوین معیارهای اخلاق محیط زیست و ارزیابی آن در تحقق اهداف آموزش برای توسعه پایدار 
اساتید راهنما: دکتر امیری – دکتر جعفری
استاد مشاور: خانم دکتر سمانه رحیمی
تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/11/24 ساعت 1
محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو