اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تعداد واحدهای قابل اخذ توسط دانشجویان

مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه و نوبت دوم :

- ورودی های سال های 1392 و 1393:

حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد

- ورودی های سال های 1394 و 1391 و قبل از آن:

حداقل 8 واحد حداکثر 14 واحد

 

- دوره مجازی ورودی های سال 1393 و پس از آن:

حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد  

توضیح : در کارشناسی ارشد در صورت مشروط شدن محدودیت انتخاب واحد کمتر از سقف واحد مجاز وجود ندارد.