اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تغییر عکس دانشجو در کارنامه و سیستم جامع

تغییر عکس دانشجو در کارنامه و سیستم جامع


تغییر عکس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی و انتقال نام دانشجو به فایل دانش آموختگی  امکان پذیر نمی باشد ، لذا چنانچه متقاضی "تغییر عکس " خود در کارنامه و سیستم جامع آموزش دانشگاه هستید حداکثر تا زمان تسویه حساب و قبل از بسته شدن فایل اشتغال به تحصیل خود در این خصوص اقدام نمائید.