آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

تغییر مسئول تسویه واحد تغذیه

تغییر مسئول تسویه واحد تغذیه


به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل میرساند جهت انجام امورتسویه حساب  سلف مهر- تغذیه (در سیستم گلستان) از تاریخ 93/6/29 به سلف دانشجویی دانشگاه نزد سرکارخانم قمی مراجعه نمایند.