آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

تغییر مسئول تسویه واحد تغذیه

تغییر مسئول تسویه واحد تغذیه


به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل میرساند جهت انجام امورتسویه حساب  سلف مهر- تغذیه (در سیستم گلستان) از تاریخ 93/6/29 به سلف دانشجویی دانشگاه نزد سرکارخانم قمی مراجعه نمایند.