نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی 98-97-عکس

تقویم آموزشی 98-97-عکس


شروع کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

27 شهریور 1401

 

شروع حذف و اضافه نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

16 مهر 1401

 

پایان حذف و اضافه نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

18 مهر 1401

 

شروع امتحانات میان‌ترم نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

14 آبان 1401

 

پایان امتحانات میان‌ترم نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

26 آبان 1400

 

شروع حذف اضطراری نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

26 آذر 1401

 

پایان حذف اضطراری نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

28 آذر 1401

 

شروع ارزشیابی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

12 آذر 1401

 

پایان ارزشیابی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

24 آذر 1401

 

شروع امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

22 دی 1401

 

پایان امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

6 بهمن 1401