نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی 98-97-عکس

تقویم آموزشی 98-97-عکس


شروع کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

3 مهر 1400

 

شروع حذف و اضافه نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

17 مهر 1400

 

پایان حذف و اضافه نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

19 مهر 1400

 

شروع امتحانات میان‌ترم نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

22 آبان 1400

 

پایان امتحانات میان‌ترم نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

4 آذر 1400

 

شروع حذف اضطراری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

4 دی 1400

 

پایان حذف اضطراری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

6 دی 1400

 

شروع ارزشیابی نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

15 دی 1400

 

پایان ارزشیابی نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

22 دی 1400

 

شروع امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

23 دی 1400

 

پایان امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

7 بهمن 1400