نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن-آزمایشگاه

تلفن-آزمایشگاه


 آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی سرپرست   3171  
فریماه سعیدی کارشناس مسئول    3193  
سیما امینی کارشناس مسئول   3171  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171