اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا تاریخ 1394/3/15

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا تاریخ 1394/3/15 تمدید گردید.