آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

تمدید ثبت وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم (نیمسال دوم94-93)

تمدید ثبت وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم (نیمسال دوم94-93)


 به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری (دوم 94-93) که تاکنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند میرساند که از تاریخ 13/11/1393 لغایت 24/11/1393 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد و عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد.