- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تهیه سوخت زیستی از روغن پسماند رستورانها توسط فرایند ترانس استریفیکاسیون در حضور کاتالیزور نانو آلومینای مغناطیسی (چهارشنبه 1397/7/11ساعت 12)

نام دانشجو:  آرش بیات 

رشته تحصیلی:  مهندسی سیتم های انرژی  – گرایش انرژی و محیط زیست 

عنوان پایان نامه: تهیه سوخت زیستی از روغن پسماند رستورانها توسط فرایند ترانس استریفیکاسیون در حضور کاتالیزور نانو آلومینای مغناطیسی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکترمجید بغدادی و جناب آقای دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

استاد مشاور: __________

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/7/11ساعت 12

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس