- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

توسعه مدل بهینه حاب انرژی شبکه ای در شهر ساحلی از منظر گرایش جهانی (1397/12/1)

نام دانشجو:  مصطفی مصطفوی

رشته تحصیلی: مهندسی سیستم های انرژی

عنوان رساله: توسعه مدل بهینه حاب انرژی شبکه ای در شهر ساحلی از منظر گرایش جهانی

اساتید راهنما: دکترنورپور – دکتر شفیع پور

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/12/1 ساعت 7:30

محل دفاع: سالن کنفرانس ساختمان شماره دو