آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

جدول زمانبدی انواع وام های نیمسال اول تحصیلی 96-95

جدول زمانبدی انواع وام های نیمسال اول تحصیلی 96-95


جدول زمانبندی وام در نیمسال اول 96-95

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تایید و ثبت درخواست های وام برای دانشکده ها

 

انواع وام‌های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌ای و ویژه دکتری)

از تاریخ 11/7 لغایت 16/8/1395

لیست
اول

لیست دوم

لیست سوم

 

از تاریخ

 11/7 لغایت 25/7

تا تاریخ  9/8

تا تاریخ 17/8

 

انواع وام‌های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته‌ای)

 

وام‌های ازدواج و زیارت عتبات

 

انواع ودیعه های مسکن (دانشجویان متاهل ایرانی و غیر ایرانی)

 

انواع وام‌های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

 

وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی روزانه

 

انواع وام‌های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته‌ای)

از تاریخ 11/7 لغایت 2/8/1395

از تاریخ 11/7 لغایت 3/8/1395