آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

جدول زمانبندی وام در سال تحصیلی 95-94 و تغییرات ثبت وام در سامانه گلستان

جدول زمانبندی وام در سال تحصیلی 95-94 و تغییرات ثبت وام در سامانه گلستان


جدول زمانبندی  وامهای سال تحصیلی 95-94 و تغییرات سامانه گلستان جهت ثبت وام به پیوست تقدیم می گردد.

جدول زمانبندی وام سال تحصیلی 95-94

تغییرات سامانه گلستان