اخبار گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست

حداکثر زمان مجاز برای طرح رساله (قابل توجه دانشجویان دکتری برنامه ریزی)

حداکثر زمان مجاز برای طرح رساله (قابل توجه دانشجویان دکتری برنامه ریزی)


به استحضار می رساند دانشجویان دکتری موظفند تا پایان نیمسال اول نسبت به تعیین استاد راهنما و موضوع کلی رساله خود اقدام و موضوع را به طور کتبی با تایید استاد راهنما جهت طرح در جلسه گروه تحویل دفتر گروه نمایند.