- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

حذف جیوه از محلولهای آبی توسط جاذب تهیه شده از اصلاح سطحی الیاف حاصل از پسماندهای ظروف پت (چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 13)

نام دانشجو:  مرتضی حسنی

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست -گرایش آب و فاضلاب

عنوان پایان نامه:  حذف جیوه از محلولهای آبی توسط جاذب تهیه شده از اصلاح سطحی الیاف حاصل از پسماندهای ظروف پت

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر مجید بغدادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو