نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه ریاست-تلفن

حوزه ریاست-تلفن


حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر عبدالرضا کرباسی رئیس دانشکده      
فریبا سادات معینی فر مسئول دفتر 66404647 3156 66407719
قدرت عبدالله زاده مسئول دفتر 66404647 3156 66407719